Aktualności

Transfery zagraniczne

Gallery

 Polski Związek Piłki Nożnej, po kilku tygodniach starań, uzyskał zgodę FIFA na tymczasowe, samodzielne przeprowadzanie procedury z zakresu pozyskiwania przez polskie kluby zawodników nieletnich z zagranicy (pomiędzy 10. a 18. rokiem życia). Brak konieczności każdorazowego rozpatrywania danego wniosku bezpośrednio przez FIFA może mieć wpływ na skrócenie okresu oczekiwania na uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego (ITC) takich zawodników. 

Zgoda dotyczy wyłącznie możliwości rozpatrywania omawianych wniosków przez PZPN. Pozostałe kwestie z zakresu pozyskiwania zawodników z zagranicy nie ulegają zmianie.

Należy podkreślić, że:

  1. Wciąż obowiązują dotychczasowe zasady określone w przepisach FIFA i PZPN z zakresu wymogu i trybu uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego (ITC);
  2. Międzynarodowy Certyfikat transferowy (ITC) nie jest wymagany w przypadku zawodników poniżej 10. roku życia. W takiej sytuacji zawodnik jest rejestrowany wyłącznie z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego;
  3. Uproszczona procedura dotyczy wyłącznie zawodników nieletnich (pomiędzy 10. a 18. rokiem życia) o statusie amatora, pozyskiwanych z zagranicy do klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych;
  4. Uproszczona procedura dotyczy zawodników nieletnich (pomiędzy 10. a 18. rokiem życia) pozyskiwanych ze wszystkich federacji zagranicznych – nie tylko z Ukrainy;
  5. Zakres wymaganych dokumentów nie ulega zmianie. Wymagane jest przekazanie kompletu dokumentów za pośrednictwem jednej korespondencji e-mail na adres transfers@pzpn.pl,
  6. W przypadku dokumentów wydanych w języku innym niż polski lub angielski, oprócz danego dokumentu klub jest zobowiązany do przekazania egzemplarza przetłumaczonego na język polski lub angielski – nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe.
  7. Pomimo możliwości stosowania uproszczonej procedury, PZPN został zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów FIFA dot. pozyskiwania zawodników nieletnich z zagranicy i będzie podlegał bieżącej kontroli FIFA w tym zakresie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości np. niedochowania należytej staranności przy procesie pozyskiwania i weryfikacji dokumentów, zgoda FIFA na stosowanie uproszczonej procedury może być cofnięta, a na PZPN mogą zostać nałożone kary finansowe.