» marzec 2019

Archiwum miesiąca: marzec 2019

Aktualności

Z Podwórka na Stadion

Gallery Published by:

Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o przyznaniu ,,dzikich kart” XIX edycji turnieju  Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku i awansu automatycznego na finały wojewódzkie Województwa Podkarpackiego dla n/w drużyn z terenu Podokręgu Dębica: DAP I Dębica  U – 10 chłopcy, MULKS Pustynia U – 8 chłopcy, ZS Pustków U – 12 dziewczęta, ZS Pustków  U – 10 dziewczęta,  Herkules Nagawczyna U – 8 dziewczęta.

Aktualności

Badania Lekarskie

Gallery Published by:

W dn. 1.03.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające kwalifikację lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń oraz wydłużające ich ważność. To przełomowa chwila dla sportowców – amatorów. Od kilkunastu lat Polski Związek Piłki Nożnej bezskutecznie walczył o zmianę niefortunnych zapisów, ograniczających dostęp do uprawiania sportu. 

Problem badań lekarskich dla sportowców od wielu lat był problemem, który niepokoił klubowych działaczy. Zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami badania lekarskie powinny być przeprowadzane raz na sześć miesięcy, a uprawnionymi do orzekania są lekarze medycyny sportowej. Takie zapisy sprawiały, że, by uzyskać opinie lekarską w tym zakresie, trzeba było wielokrotnie oczekiwać w długich kolejkach, dostępność do lekarzy była ograniczona do minimum, a że limity NFZ były niewielkie, to niekiedy trzeba było wydawać krocie za podbicie „kart zdrowia sportowca”.

Najważniejsze kwestie zawarte w nowym rozporządzeniu:

– badania przeprowadzane będą raz w roku

– prawo do wydawania orzeczeń zyskuje również lekarz POZ

– w odniesieniu do zawodników amatorów oraz osób po ukończeniu 23 r. ż. obecne przepisy nie ustanawiają wymogu przeprowadzania badań (uzyskania orzeczenia lekarskiego)

Stosowne zapisy w Organizacji Rozgrywek w piłkę nożną wprowadził również Polski Związek Piłki Nożnej:

§ 23

 1. Zawodnicy którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez:

a)      lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

b)      lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

 2. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi i II ligi oraz zawodnicy profesjonalni, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

 

3. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do złożenia w klubie, każdorazowo w nowym sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

4. Niezależnie od postanowień ust. 3, klub III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych może zobowiązać zawodnika amatora do złożenia orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

5. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz przeprowadzania badań określają:

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (z późn. Zm.);
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. Zm.).

§ 24

  1. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 23  jest  ważne przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono  ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 23:59,59).
  2. W przypadku, gdy regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią inaczej, fakt posiadania przez zawodnika orzeczenia o którym mowa w § 23 ust. 1 i 2 lub oświadczenia o którym mowa w § 23 ust. 3 potwierdza, przed rozpoczęciem zawodów, kierownik lub trener drużyny.


Także Podkarpacki ZPN przygotowuje odpowiednie zmiany w Regulaminach Rozgrywek, które zostaną przesłane niezwłocznie po ich zatwierdzeniu.

Mając na uwadze zbliżający się termin rozpoczęcia rundy wiosennej, w załączeniu przesyłamy treść rozporządzeń oraz przykładowe oświadczenie dla zawodników po 23 r. ż.

Aktualności

Komunikat Zarządu Podkarpackiego ZPN

Gallery Published by:

W załączeniu przedstawiamy Komunikat Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 11.03.2019 r. oraz zaktualizowany Regulamin Rozgrywek Młodzieżowego dotyczący czasu gry zawodników w rozgrywkach juniorów młodszych, trampkarzy oraz zmian dotyczących w rozgrywkach orlików i żaków.

Aktualności

Spotkanie przed rozgrywkami

Gallery Published by:

Po raz drugi w ciągu niespełna tygodnia spotkali się przedstawiciele klubów sportowych Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy . W miniony piątek (2019-03-01) debatowano na temat nienawiści na obiektach sportowych a dzisiaj (2019-03-07) głównymi tematami były między innymi ; szkolenia, kursy, licencje trenerskie, extranet i jego funkcjonalność, rejestracja, transfery zawodników oraz badania lekarskie. Podokręg Piłki Nożnej składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom tradycyjnego spotkania przed rozpoczynającą się rundą rewanżową wiosna 2019. Szczegółowych informacji w w/w tematach udzielali: Pan Henryk Rożek Trener Koordynator Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie. Pan Kamil Hajduk Przewodniczący Wydziału Gier Podkarpackiego ZPN oraz Pan Sławomir Ferenc Przewodniczący Komisji Gier Podokręgu PN w Rzeszowie. Dziękujemy za omówienie najważniejszych tematów związanych z rozgrywkami i już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie które odbędzie się na przełomie lipiec/sierpień 2019 r.